Vijesti u kategoriji: Javna nabavaOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke, goriva ulja i maziva

Predmet ovog postupka je nabava goriva,ulja i maziva ugovorenog tijela,predviđenih u/financijskom proračunu za 2016.godinu