O nama
Firma: Javno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Kiseljak
Skraćena oznaka firme: JP „Vodovod i kanalizacija“ doo Kiseljak
Sjedište: Žrtava domovinskog rata br.6, Kiseljak,Kiseljak
Općinski sud Travnik
Broj: 051-0-Reg-11-001050 od 05.07.2011 godine.
MBS: 51-01-0056-11
JIB: 4236528970000
PDV: 236528970000
Kontakt telefon: 030 879-127 i 030 879-129
Žiro račun: 3383402249924311 UniCredit bank dd
Odluka o osnivanju javnog poduzeća br.:
OPU-IP-340/2011 OD 20.06.2011 godine.
Osnivač/Članovi subjekta upisa:
Općina Kiseljak,Općinsko Vijeće ,Bosna i Hercegovina,
Kiseljak , Josipa Bana Jelačića bb
Osnovni Kapital: Subjekta upisa  2.000,00 KM.
Učešće u kapitalu:
Osnivač Općina Kiseljak,Općinsko Vijeće u 100% vlasništvu.
Ugovoreni kapital 2.000,00 KM.