Upozorenje da se pepeo, lug i građevinski otpad ne odlažu u kontejnere

Obavijest o zamućenju vode na izvorištu "Grahovci"

Obavijest o prokupljanju kabastog otpada na području općine Kiseljak

Predmet ovog postupka je nabava goriva,ulja i maziva ugovorenog tijela,predviđenih u/financijskom proračunu za 2016.godinu
Stranica: 2 od 5