Ovim putem obavještavamo sve korisnike komunalnih usluga općine Kiseljak da Javno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak od 01.prosinca 2015. godine počinje sa sakupljanjem električne i elektronske opreme (EEO)

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za legalizaciju priključka na vodovodnu - kanalizacionu mrežu vlasnicima i korisnicima nekretnina na području općine Kiseljak koji su neovlašteno priključeni na komunalnu infrastrukturu

U prilogu obavijesti možete preuzeti Zapisnik koji ste dužni uredno popuniti te dostaviti na našu adresu (osobno ili putem pošte), a radi pripreme ugovora o korištenju usluga odvoza komunalnog otpada.

Odluka o poništenju tendera konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - usluga održavanje kanalizacionog sustava.
Stranica: 3 od 5